Even geduld

New Look Fashion icon New Look Fashion logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout DAMES HEREN KIDS BABY UNI

Privacy

Deze website wordt beheerd door New Look Fashion met maatschappelijke zetel te Over ‘t Waterstraat 2, 3900 Pelt. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die New Look Fashion verzamelt, alsook over de wijze waarop New Look Fashion deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Gegevensbescherming – Data Protection

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens

New Look Fashion hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die ons toelaten om jou als natuurlijke persoon te identificeren. Van zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon, spreekt men van persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel GDPR) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze Verordening.

Wij vragen jou als lezer om deze kennisgeving door te geven aan alle personen wiens persoonsgegevens wij verwerken, die rechtstreeks met jou in contact staan.

Het bezoeken van de website, het registreren van een aankoop, het aankopen van producten in de vestiging, het inschrijven op de nieuwsbrief en enige communicatie met New Look Fashion impliceert uw goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop New Look Fashion uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.


Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website: www.newlookfashion.be en webshop shop.newlookfashion.be zijn initiatieven van:

New Look Fashion

Over ‘t Waterstraat 2

3900 Pelt

België

Btw-nummer: BE 0446 212 173

E-mail: info@newlookfashion.be

Telefoon: +32 11 66 11 31


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

New Look Fashion verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden.

Soorten persoonsgegevens

New Look Fashion kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

●    Naam

●    E-mailadres

●    Postcode/gemeente

●    Telefoonnummer (vast en/of gsm)

●    (e-)ID

●    Klantenkaartnummer

●    Geslacht

●    Geboortedatum

●    Geboortejaar

●    Camerabeelden

●    Persoonsgegevens ingegeven in het contactformulier op de website

●    Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan New Look Fashion (bv. tijdens correspondentie)


Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

●    Bezoek van de website

●    Invullen contactformulier (website)

●    Aanvraag klantenkaart

●    Aanmaak account op de webshop

●    Communicatie met New Look Fashion (bv. via e-mail of telefonisch)

●    Inschrijven op de nieuwsbrief (via website of in de winkel na opt-in)

●    Inlezen van de e-ID kaart

●    Deelname aan een wedstrijd

●    Aanvragen van diensten (bv. retouche)

●    Een samenwerking met New Look Fashion

●    Bezoek van de winkel

De door New Look Fashion verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om een aankoop te kunnen registreren, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde wedstrijden). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

Gebruik persoonsgegevens

New Look Fashion kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

●    De uitvoering van een overeenkomst met New Look Fashion (incl. de opvolging daarvan)

●    Het aanmaken van een account door New Look Fashion (webshop, winkel)

●    Het leveren van diensten (bv. retouche)

●    Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier website)

●    Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website

●    Het verzenden van nieuwsbrieven

●    Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring

●    Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

●    Statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van New Look Fashion bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

 De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

●    U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden

●    De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met New Look Fashion of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

●    De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op New Look Fashion rust

●    De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen

●    De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang

●    De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van New Look Fashion of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)


Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat New Look Fashion uw persoonsgegevens openbaar maakt:

●    Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer New Look Fashion hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van New Look Fashion.

●    Wanneer New Look Fashion of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die New Look Fashion heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.


Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart New Look Fashion uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

●    Recht op inzage van uw persoonsgegevens;

●    Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

●    Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (New Look Fashion wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);

●    Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

●    Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

●    Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met [info@newlookfashion.be] of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan New Look Fashion te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via het contactformulier op de website. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens die u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account, verifiëren, updaten, en/of wijzigen.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de producten of diensten van New Look Fashion meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van New Look Fashion.

Beveiliging persoonsgegevens

New Look Fashion verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

New Look Fashion zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, onsite of in de cloud (zowel met datacentra in de EU als in de US) bewaren. Indien het datacentrum in de US is gevestigd, worden de persoonsgegevens enkel doorgegeven zoals beschreven in: ‘Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens’.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van New Look Fashion, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat New Look Fashion in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. New Look Fashion zal nooit vragen om uw wachtwoord en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. New Look Fashion raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met New Look Fashion.

Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. New Look Fashion draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

Contacteer New Look Fashion

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop New Look Fashion uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

●            Via e-mail: [info@newlookfashion.be],of

●            Via de post: Over ‘t Waterstraat 2, 3900 Pelt

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop New Look Fashion deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop New Look Fashion uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Over 't Waterstraat 2B-3900 Peltinfo@newlookfashion.beNew Look Fashion+32 11 66 11 31 BE 0446 212 173 Merken